Certyfikat kompetencji zawodowych w.4 Podręcznik przewoźnika

Certyfikat kompetencji zawodowych w.4 Podręcznik przewoźnika

Bogusław Madej, Joanna Michniak, Robert Madej
wydawnictwo: Akademia Transportu i Przedsiębiorczości
ISBN: 9788392876755
Kod/EAN: 9788392876755
nr. katalogowy: 7428
rok wydania: 2011
format: A5
stron: 336
wysyłka: Brak na stanie
kategoria: transport

Ocena czytelników:  

126.00 zł
*cena z VAT

Poinformuj znajomego wyślij wiadomość

Aby zostać przewoźnikiem drogowym, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 wraz z późniejszymi zmianami), należy uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym lub międzynarodowym transporcie osób i rzeczy zdając egzamin państwowy organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Niniejszy podręcznik zawiera kompletną wiedzę niezbędną do zdawania tego egzaminu wg tematyki za-wartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 pażdziernika 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz.U. Nr 176, poz.1720). Oprócz wiedzy teoretycznej zawierającej krajowy i mię-dzynarodowy przewóz osób i rzeczy podręcznik także zawiera przykładowe testy egzaminacyjne i zadania praktyczne wymagane na egzaminie. Wiedza zawarta w podręczniku może być również przydatna w bieżącej pracy działającym na rynku przewoźnikom drogowym.

Spis treści:

1. Prawo cywilne........................................................................................... 8
1.1. Umowy zawierane w transporcie drogowym.......................................... 8
1.1.1 Umowy o przeniesienie praw...................................................... 12
1.1.2 Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw........................ 16
1.1.3 Umowy o świadczenie usług...................................................... 18
1.1.3.1 Umowy uregulowane przepisami kodeksu cywilnego.......... 18
1.1.3.2 Umowy przewozowa i umowa spedycyjna......................... 20
1.1.3.2.1 Umowa przewozu................................................. 20

1.1.3.2.1.1 Informacje wspólne dla przewozów osób

i rzeczy...............................................

20
1.1.3.2.1.2 Przewóz osób............................................ 21
1.1.3.2.1.3 Przewóz rzeczy......................................... 23
1.1.3.2.2 Umowa przewozu przesyłki bagażowej................... 26
1.1.3.2.3 Umowa spedycji................................................... 27
1.2 Przedawnienie roszczeń...................................................................... 28
1.3 Ubezpieczenia związane z transportem drogowym................................. 30
1.3.1 Ubezpieczenia komunikacyjne................................................... 31
1.3.1.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)................ 31
1.3.1.2 Ubezpieczenie auto-casco (AC)....................................... 34
1.3.1.3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków....... 34

1.3.2 Ubezpieczenia związane z prowadzoną działalnością

gospodarczą......................................................................

35
1.3.2.1 Ubezpieczenie CARGO................................................... 35

1.3.2.2 Ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu

(gwarancje kontraktowe)..............................................

35

1.3.2.3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ryzyka

działalności gospodarczej...........................................

35

1.3.2.3.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

przewoźnika.......................................................

36
1.3.2.4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy..... 37
1.3.3    Grupowe ubezpieczenia pracownicze...................................... 37
2 Prawo handlowe........................................................................................ 37

2.1 Przepisy w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie

przewozów.......................................................................................

37
2.2 Podejmowanie działalności gospodarczej.............................................. 38

2.3 Wybrane formy działalności przedsiębiorstw transportowych oraz zasady

ich tworzenia i zarządzania nimi.........................................................

39

2.3.1 Osoba fizyczna prowadząca działalność

gospodarczą......................................................................

41
2.3.2 Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie................................. 42
2.3.3 Spółka cywilna......................................................................... 47
2.3.4 Spółki prawa handlowego.......................................................... 47
2.3.4.1 Spółki osobowe.............................................................. 49
2.3.4.2 Spółki kapitałowe........................................................... 52
2.4 Łączenie, podział i przekształcanie spółek............................................ 57
2.4.1 Łączenie spółek....................................................................... 57
2.4.2 Podział spółek......................................................................... 60
2.4.3 Przekształcanie spółek............................................................. 62
3 Prawo pracy i zagadnienia socjalne.......................................................... 63
3.1 Pracownik, pracodawca....................................................................... 63
3.2 Stosunek pracy i umowa o pracę.......................................................... 63
3.2.1 Zawarcie umowy o pracę........................................................... 63
3.2.2 Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę.............................. 64
3.3 Układ zbiorowy pracy.......................................................................... 67
3.4 Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.......................................... 67
3.5 Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.......................................... 68
3.5.1 Obowiązki pracodawcy.............................................................. 68
3.5.2 Prawa pracownika..................................................................... 69
3.5.3 Obowiązki pracownika............................................................... 69
3.6 Zakaz konkurencji............................................................................... 70
3.7 Regulamin pracy................................................................................. 70
3.8 Nagradzanie pracowników.................................................................... 71
3.9 Odpowiedzialność pracowników........................................................... 71
3.9.1 Odpowiedzialność porządkowa pracowników............................... 71
3.9.2 Odpowiedzialność materialna pracowników................................. 72
3.10 Czas pracy....................................................................................... 73
3.10.1 Normy czasu pracy................................................................. 73
3.10.2 Praca w godzinach nadliczbowych........................................... 74
3.10.3 Praca w porze nocnej.............................................................. 74
3.10.4 Praca w niedziele i święta........................................................ 75
3.11 Urlopy.............................................................................................. 75
3.11.1 Urlopy wypoczynkowe............................................................. 75
3.11.2 Urlopy bezpłatne..................................................................... 76
3.12 Zatrudnienie młodocianych................................................................. 77
3.13 Przedawnienie roszczeń.................................................................... 77
3.14 Postępowanie pojednawcze............................................................... 78
3.15 Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy...................................... 78
3.16 Bezpieczeństwo i higiena pracy.......................................................... 78
3.16.1 Podstawowe obowiązki pracodawcy......................................... 78
3.16.2 Prawa i obowiązki pracownika.................................................. 79
3.16.3 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.................................. 80
3.16.4 Szkolenie............................................................................... 81
3.16.5 Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze........ 82
3.16.6 Służba bezpieczeństwa i higieny pracy..................................... 83
4 Czas pracy kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym................ 83
4.1 Normy dotyczące czasu pracy............................................................. 83

4.2 Normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu

oraz odpoczynku..............................................................................

87

4.3 Praca w godzinach nadliczbowych kierowców wykonujących transport

drogowy...........................................................................................

88
5 Tachografy................................................................................................. 94
5.1 Tachografy analogowe......................................................................... 94
5.2 Tachografy cyfrowe............................................................................. 99
5.3 Kontrole tachografów na drodze............................................................ 103
5.4 Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie eksploatacji tachografów............... 106
6 Prawo finansowe........................................................................................ 107
6.1 System ewidencji gospodarczej........................................................... 107
6.2 Rachunkowość – podstawowe pojęcia.................................................. 107
6.3 Kalkulacja.......................................................................................... 115
6.4 Amortyzacja w ujęciu księgowym......................................................... 119
6.5 Sprawozdawczość finansowa............................................................... 121
6.6 Interpretacja dokumentów finansowych................................................. 124

6.7 Odpowiedzialność karna za prawidłowe prowadzenie rachunkowości

i sprawozdawczości finansowej..........................................................

126
7 Finansowanie inwestycji............................................................................ 126
7.1 Ocena opłacalności inwestycji............................................................. 127
7.2  Źródła finansowania inwestycji............................................................. 132
8 Banki a finansowanie bieżące przedsiębiorstw......................................... 139
8.1 Informacje ogólne o bankach................................................................ 139
8.2 Rodzaje finansowych rozliczeń bankowych........................................... 142
8.3 Kredyty bankowe................................................................................ 145
9 Podatki....................................................................................................... 149
10 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem......................................... 157
10.1 Otoczenie przedsiębiorstwa............................................................... 157
10.2 Zasady sprawnej organizacji............................................................... 159
10.3 Struktura organizacyjna..................................................................... 162
10.4 Zarządzanie w przedsiębiorstwem....................................................... 166
10.5 Planowanie w przedsiębiorstwie.......................................................... 169
10.6 Marketing w przedsiębiorstwie............................................................ 173

10.7 Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu

przedsiębiorstwem............................................................................

176
11 Przepisy o wykonywaniu transportu drogowego...................................... 179
11.1 Warunki dopuszczania do zawodu i rynku przewoźnika........................ 181
11.1.1 Przewozy zarobkowe.............................................................. 182
11.1.1.1 Licencje....................................................................... 182
11.1.1.2 Zezwolenia................................................................... 187
11.1.2 Przewozy niezarobkowe (na potrzeby własne)........................... 196
11.2 Opłaty w transporcie.......................................................................... 197
12 Dodatkowe obowiązki przewoźników w drogowym transporcie osób...... 201
12.1 Honorowanie ulg obywateli................................................................. 201
12.2 Rozkład jazdy autobusów i jego znaczenie.......................................... 202
12.3 Formularz jazdy i jego znaczenie........................................................ 203
13 Umowy międzynarodowe w transporcie drogowym................................. 204
13.1 Prawo Unii Europejskiej..................................................................... 204
13.2  Umowy bilateralne............................................................................ 204
13.3  Porozumienie EKMT (CEMT)............................................................. 205
13.4  Konwencje międzynarodowe............................................................. 206
13.4.1 Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego....................... 206
13.4.2 Konwencje regulujące sprawy socjalne w transporcie................. 207
13.4.3 Konwencje regulujące przewozy rzeczy.................................... 209
13.4.3.1 Konwencja CMR........................................................... 209
13.4.3.2 Konwencja ADR........................................................... 213
13.4.3.3 Konwencja ATP............................................................ 215
13.4.3.4 Konwencja Bazylejska.................................................. 215
13.4.3.5 Konwencja o bezpiecznych kontenerach (KBK)............... 216
13.4.4 Konwencje celne..................................................................... 216
13.4.4.1 Konwencja TIR............................................................. 217
13.4.4.2 Konwencja celna odprawy warunkowej ATA.................... 219
13.4.4.3 Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej WPT........ 219
13.4.4.4 Konwencja celna uproszczona CPD............................... 220
14 Przewozy specjalistyczne......................................................................... 220
14.1 Przewozy towarów niebezpiecznych (ADR)......................................... 220
14.2 Przewozy odpadów........................................................................... 226
14.3 Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się.................. 227
14.4 Przewozy zwierząt............................................................................ 230
14.5 Przewozy nienormatywne.................................................................. 233
14.6 Przewozy kontenerowe...................................................................... 235
14.7 Przewozy kombinowane.................................................................... 236
15 Kontrole w transporcie drogowym............................................................ 238
15.1 Kontrole administracyjne.................................................................... 238
15.2 Inspekcja Transportu Drogowego........................................................ 238
15.3 Policja.............................................................................................. 244
15.4 Państwowa Inspekcja Pracy............................................................... 245
15.5 Państwowa Inspekcja Sanitarna......................................................... 246
15.6 Inne kontrole..................................................................................... 247

16 Bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów

przeznaczonych do transportu osób rzeczy...........................................

249
16.1 Zasady dopuszczania pojazdów do ruchu............................................ 249
16.2 Obsługa pojazdów............................................................................. 255
16.3 Wymagania wobec kierowców............................................................ 256
16.4 Ograniczenia w ruchu drogowym........................................................ 260
16.5 Przyczyny  wypadków drogowych...................................................... 261
17 Sieci drogowe w kraju i w Europie........................................................... 265
17.1 Sieci dróg i przejścia graniczne w kraju............................................... 265
17.2 Sieci dróg w Europie.......................................................................... 267
18 Organizacje społeczne i zawodowe w transporcie drogowym................. 267
18.1 Związki zawodowe............................................................................. 267
18.2 Międzynarodowe organizacje zawodowe.............................................. 269
18.3 Krajowe organizacje zawodowe.......................................................... 271
19 Przykładowy test egzaminacyjny w krajowych przewozach osób............ 273
20 Przykładowy test egzaminacyjny w krajowych przewozach rzeczy......... 283

21 Przykładowy test egzaminacyjny w międzynarodowych przewozach

osób.......................................................................................................

293

22 Przykładowy test egzaminacyjny w międzynarodowych przewozach

rzeczy....................................................................................................

300
23 Przykładowe zadania egzaminacyjne...................................................... 307
24 Zasady zdawania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych...... 319
25 Wykorzystane w podręczniku akty prawne............................................... 325
26 Literatura.................................................................................................. 329
27 Spis tabel.................................................................................................. 333
28 Spis rysunków........................................................................................... 335


 

Certyfikat kompetencji zawodowych w.4 Podręcznik przewoźnika
Bogusław Madej, Joanna Michniak, Robert Madej

Średnia ocena czytelników(0):  0
Tutaj możesz dodać własną

POLECANEZAWODOWE